شکوه اندوه

شادم که در شرار تو می سوزم شادم که در خیال تو می گریم

آذر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
4 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
9 پست
فراری
1 پست
سرنوشت
1 پست
این_گوشه_
1 پست
سربالایی
1 پست
"to_be
1 پست
or_not_to_be"
1 پست
دوباره
2 پست
هی_فلانی!
1 پست
فال_من_
1 پست
دیوانه
1 پست
درد_ها
1 پست
دل_نوشت
1 پست
ای_کاش
1 پست
خیال
1 پست
اشک
1 پست
زندگی
1 پست
مرد_کور
1 پست
مادر
1 پست
انار
1 پست
تجربه
1 پست
سنگ_صبور
1 پست
پروانه
1 پست
زمستان
1 پست
سلام
1 پست
حقیقت
1 پست
سیب
1 پست
دیده_بان
1 پست
سهراب
1 پست
درویش
1 پست
عشق
1 پست
شام_آخر
1 پست